Antygen

Limfocyty B różnicują się niezależnie od grasicy, przeważnie w węzłach chłonnych i śledzionie, w komórki plazmoidalne, następnie w komórki plazmatyczne, zdolne do syntezy i wydzielania immunoglobulin. Każda komórka wytwarza immunoglobulinę swoistą tylko dla jednego rodzaju antygenu, w wyjątkowych przypadkach dla dwóch oraz tylko dla jednej ldasy immunoglobulin. Komórki plazmatyczne mają typową budowę komórek syntetyzujących i wydzielających białko (podobnie jak np. komórki trzustki lub tarczycy), z bardzo dobrze rozwiniętą zorganizowaną w blaszki endoplazmatyczną siateczką. Zachowują charakterystyczną dla komórek wydzielniczych bazofilność przez cały okres życia.

Komórki plazmatyczne nie ulegają dalszemu podziałowi, są krótko żyjącymi końcowymi komórkami efek- torowymi. Limfocyty wyposażone w dużo mniejszą ilość siateczki endoplazma- tycznej biorą znacznie mniejszy udział, obok komórek plazmatycz- nych, w produkowaniu przeciwciał.

Trzecim rodzajem komórek zaangażowanych w proces syntezy immu- noglobuliny są makrofagi. Wchłaniają one antygen wnikający do ustroju i po rozłożeniu go przekazują małą cząstkę tego antygenu lub informację związaną z własnym makrofagowym RNA limfocytom T i B. In vitro obserwuje się nagromadzenie komórek limfoidalnych i plazmatycznych wokół makrofagów i delikatne połączenia cytoplazmatyczne między ma- krofagami a otaczającymi je komórkami limfoidalnymi. Eliminacja makrofagów, np. przez zastosowanie surowicy antymakrofagowej, powoduje zahamowanie syntezy przeciwciał, co świadczy o konieczności ich współdziałania w procesach immunologicznych.

One Response to “Antygen”

Leave a Reply

Rekomendujemy Witryny
    System reklamy Test