Microbiologia

Hemolityczna niedokrwistość

Hemolityczna niedokrwistość połączona z trombocytopenią następuje po związaniu się jakiegoś leku (haptenu) z powierzchnią krwinek lub płytek i przeciwciała skierowane przeciw temu kompleksowi uszkadzają krwinki lub płytki krwi.

Zdarza się to również wtedy, gdy w chorobach wywołanych pałeczkami Gram-ujemnymi posiadającymi endotoksyny, przeciwciała anty-endo- toksyczne zwiążą się z endotoksyną opłaszczającą krwinki. Z chwilą zniknięcia liaptenu znikają również objawy uczuleniowe.

Read the rest of this entry »

Ochrona wrót zakażenia

-5. Ochrona wrót zakażenia. Wrotami zakażenia mogą być otwory naturalne ciała oraz uszkodzona skóra. Przez wrota zarazki dostają się do

organizmu gospodarza. Zakażeniom powietrzno-kropelkowym można zapobiegać przez zakładanie na usta i nos odpowiednich masek. Do ochrony śluzówek oczu stosuje się specjalne okulary, na przykład przy badaniu chorych na ospę. W codziennej pracy stosuje się maski zrobione z gazy. Jednak spełniają one swoje zadanie tylko przez stosunkowo krótki okres czasu. Dlatego są one skuteczne w odpowiednich warunkach na oddziałach wcześniaków i noworodków, gdzie kontakt personelu lekarsko-pielęgniar- skiego z chorymi jest krótki i gdzie nie ma trudności ze zmianą i wyjaławianiem masek.

Read the rest of this entry »

Podział serologiczny

Podział serologiczny ma dużą wartość, ponieważ istnieje zależność między przynależnością grupową a chorobotwórczością i pochodzeniem szczepów. I tak na przykład, paciorkowce grupy A są izolowane przede wszystkim (90-95%>) z materiału ludzkiego, przeważnie z przypadków chorobowych. Paciorkowce grupy B są najczęściej przyczyną zakaźnego zapalenia wymienia u krów do grupy D należą ente- rokoki itp. Poszczególne grupy serologiczne występują u określonych gospodarzy lub mają określone powinowactwo narządowe.

Read the rest of this entry »

Antygen

Limfocyty B różnicują się niezależnie od grasicy, przeważnie w węzłach chłonnych i śledzionie, w komórki plazmoidalne, następnie w komórki plazmatyczne, zdolne do syntezy i wydzielania immunoglobulin. Każda komórka wytwarza immunoglobulinę swoistą tylko dla jednego rodzaju antygenu, w wyjątkowych przypadkach dla dwóch oraz tylko dla jednej ldasy immunoglobulin. Komórki plazmatyczne mają typową budowę komórek syntetyzujących i wydzielających białko (podobnie jak np. komórki trzustki lub tarczycy), z bardzo dobrze rozwiniętą zorganizowaną w blaszki endoplazmatyczną siateczką. Zachowują charakterystyczną dla komórek wydzielniczych bazofilność przez cały okres życia.

Read the rest of this entry »

Gronkowce

Gronkowce (zwłaszcza szczepy chorobotwórcze) cechują się wysoką aktywnością biochemiczną. Rozpuszczają żelatynę, zakwaszają i ścinają mleko, fermentują bezgazowo szereg węglowodanów. Na agarze z krwią niektóre szczepy wywołują hemolizę beta. Wytwarzają enzymy: katalazę, koagulazę, hialuronidazę, lipazę, lecytynazę i fosfatazę oraz DNA-azę. Gronkowce wykazują dużą odporność na działanie różnych czynników fizycznych i chemicznych. Rosną w podłożach z dodatkiem 15% NaCl lub 40% żółci. W temperaturze 333 K (60°C) giną dopiero po półgodzinnym lub godzinnym ogrzewaniu. Wytrzymują działanie 1% fenolu w ciągu 15 minut. Zabija je fenol 2% i związki chloru. Wytrzymałe są na wysychanie. Mogą przeżyć wiele tygodni poza ustrojem, zwłaszcza w obecności białka, np. w wyschniętej ropie, na pościeli, w kurzu i innych miejscach, gdzie nie dochodzą promienie słoneczne. W hodowlach przechowywanych w chłodni niektóre szczepy żyją ponad rok.

Read the rest of this entry »

Rekomendujemy Witryny
    System reklamy Test