Microbiologia

KALENDARZ OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Założenia teoretyczne, a także spostrzeżenia prowadzone przez kilkadziesiąt lat, są podstawą do ustalania kolejności oraz konieczności szczepień w konkretnych warunkach epidemiologicznych, geograficznych i społecznych. Ilość i kolejność szczepień warunkowana jest także „pojemnością” układu immunologicznego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania tego układu w okresie wczesnego dzieciństwa. Jak już wy-, żej wykazano, istnieje praktyczna możliwość stosowania kilkudziesięciu szczepionek przeciwko różnym chorobom.

Read the rest of this entry »

Większość ziarniaków

Większość ziarniaków rozwija się w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych. Do beztlenowców należy rodzina Peptococcaceae i Veil- lonellaceae.

cze, natomiast Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus saprophyti- cus są zazwyczaj niechorobotwórcze, chociaż czasami mogą wywołać zakażenia przyranne, zakażenia układu moczowego, podostre zapalenie wsierdzia itp. Oprócz tego od Staphylococcus aureus odróżniają się nieco większymi rozmiarami komórek (0,5-1,5 M-m), nie wytwarzają najczęściej złocistego lub pomarańczowego barwnika (kolonie są białe) i nie zawierają toksyn.

Read the rest of this entry »

CHOROBY Z AUTOAGRESJI

Oprócz chorób wynikających z nadmiaru lub niedoboru przeciwciał istnieje grupa chorób, których podstawą jest wytwarzanie przeciwciał przeciwko własnym białkom (komórkom, tkankom lub narządom), są to tzw. choroby, z autoagresji (choroby autoalergiczne). Wywołane są one autoantygenami, to jest endogennymi substancjami, które w przebiegu reakcji immunologicznej zostają tak zmienione, że dla organizmu stają się obce. Przyczyny powstania autoantygenów mogą być następujące:

Read the rest of this entry »

Wtórne defekty immunologiczne

Oprócz wrodzonych zaburzeń immunologicznych mogą wystąpić zaburzenia wtórne, często po przebyciu chorób. Dotyczą one również odporności komórkowej’, hu- moralnej lub obu równocześnie.

Częstą przyczyną obniżonego poziomu immunoglobulin jest ich szybkie i nadmierne wydalanie w chorobach takich, jak np. nerczyca. Produkcja immunoglobulin nie nadąża za wydalaniem.

Read the rest of this entry »

ZIARNIAKI

Ziarniaki należą do rodzin: Micrococcaceae, Streptococcaceae, Pepto- coccaceae, Neisseriaceae i Veillonellaceae. Podział ziarniaków (chorobo-twórczych dla człowieka lub komensalnych) na rodziny, rodzaje i gatunki przedstawia tabela 25.

Grupa ziarniaków obejmuje drobnoustroje kształtu kulistego, których osie przestrzenne są mniej więcej jednakowej długości. Wielkość ich jest zawarta w granicach od 0,3 do 2 nm. Ziarniaki należące do rodzin Micrococcaceae, Streptococcaceae i Peptococcaceae są Gram-dodatnie. Gram- -ujemne ziarniaki wchodzą w skład rodzin: Neisseriaceae i Veillonellaceae.

Read the rest of this entry »

Rekomendujemy Witryny