Podział serologiczny

Podział serologiczny ma dużą wartość, ponieważ istnieje zależność między przynależnością grupową a chorobotwórczością i pochodzeniem szczepów. I tak na przykład, paciorkowce grupy A są izolowane przede wszystkim (90-95%>) z materiału ludzkiego, przeważnie z przypadków chorobowych. Paciorkowce grupy B są najczęściej przyczyną zakaźnego zapalenia wymienia u krów do grupy D należą ente- rokoki itp. Poszczególne grupy serologiczne występują u określonych gospodarzy lub mają określone powinowactwo narządowe.

Read the rest of this entry »

Antygen

Limfocyty B różnicują się niezależnie od grasicy, przeważnie w węzłach chłonnych i śledzionie, w komórki plazmoidalne, następnie w komórki plazmatyczne, zdolne do syntezy i wydzielania immunoglobulin. Każda komórka wytwarza immunoglobulinę swoistą tylko dla jednego rodzaju antygenu, w wyjątkowych przypadkach dla dwóch oraz tylko dla jednej ldasy immunoglobulin. Komórki plazmatyczne mają typową budowę komórek syntetyzujących i wydzielających białko (podobnie jak np. komórki trzustki lub tarczycy), z bardzo dobrze rozwiniętą zorganizowaną w blaszki endoplazmatyczną siateczką. Zachowują charakterystyczną dla komórek wydzielniczych bazofilność przez cały okres życia.

Read the rest of this entry »

Gronkowce

Gronkowce (zwłaszcza szczepy chorobotwórcze) cechują się wysoką aktywnością biochemiczną. Rozpuszczają żelatynę, zakwaszają i ścinają mleko, fermentują bezgazowo szereg węglowodanów. Na agarze z krwią niektóre szczepy wywołują hemolizę beta. Wytwarzają enzymy: katalazę, koagulazę, hialuronidazę, lipazę, lecytynazę i fosfatazę oraz DNA-azę. Gronkowce wykazują dużą odporność na działanie różnych czynników fizycznych i chemicznych. Rosną w podłożach z dodatkiem 15% NaCl lub 40% żółci. W temperaturze 333 K (60°C) giną dopiero po półgodzinnym lub godzinnym ogrzewaniu. Wytrzymują działanie 1% fenolu w ciągu 15 minut. Zabija je fenol 2% i związki chloru. Wytrzymałe są na wysychanie. Mogą przeżyć wiele tygodni poza ustrojem, zwłaszcza w obecności białka, np. w wyschniętej ropie, na pościeli, w kurzu i innych miejscach, gdzie nie dochodzą promienie słoneczne. W hodowlach przechowywanych w chłodni niektóre szczepy żyją ponad rok.

Read the rest of this entry »

KALENDARZ OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Założenia teoretyczne, a także spostrzeżenia prowadzone przez kilkadziesiąt lat, są podstawą do ustalania kolejności oraz konieczności szczepień w konkretnych warunkach epidemiologicznych, geograficznych i społecznych. Ilość i kolejność szczepień warunkowana jest także „pojemnością” układu immunologicznego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania tego układu w okresie wczesnego dzieciństwa. Jak już wy-, żej wykazano, istnieje praktyczna możliwość stosowania kilkudziesięciu szczepionek przeciwko różnym chorobom.

Read the rest of this entry »

Większość ziarniaków

Większość ziarniaków rozwija się w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych. Do beztlenowców należy rodzina Peptococcaceae i Veil- lonellaceae.

cze, natomiast Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus saprophyti- cus są zazwyczaj niechorobotwórcze, chociaż czasami mogą wywołać zakażenia przyranne, zakażenia układu moczowego, podostre zapalenie wsierdzia itp. Oprócz tego od Staphylococcus aureus odróżniają się nieco większymi rozmiarami komórek (0,5-1,5 M-m), nie wytwarzają najczęściej złocistego lub pomarańczowego barwnika (kolonie są białe) i nie zawierają toksyn.

Read the rest of this entry »

Rekomendujemy Witryny
    System reklamy Test