Podłoża z krwią

Podłoża z krwią spełniają równocześnie dwa zadania, służą do izolacji paciorkowców i wstępnej identyfikacji opartej na charakterystycznym wyglądzie kolonii i rodzaju hemolizy. Wstępny podział paciorkowców na podstawie właściwości hemolizujących nie zawsze pozwala odróżnić paciorkowce zieleniące od pneumokoków i enterokoków wykazujących ten sam typ hemolizy (hemoliza alfa). Różnicowanie tych drobnoustrojów oparte na właściwościach fizjologicznych przedstawia tabela 28.

Dalsze różnicowanie paciorkowców beta-hemolizujących polega na określeniu ich przynależności grupowej metodą precypitacji, immu- nofluorescencji lub sposobem uproszczonym, stosując test z bacytracyną.

Do wykonania odczynu precypitacji jest potrzebny wielocukier C otrzymany ze szczepu badanego i surowice odpornościowe zawierające przeciwciała dla poszczególnych grup serologicznych. W badaniach diagnostycznych używa się surowic grupy A, C i G. Odczyn wykonuje się w wąskich rurkach szklanych umieszczonych w pozycji pionowej w plastelinie. Najpierw wprowadza się do rurek surowice, które następnie nawarstwia się roztworem wielocukru C. Dodatni odczyn precypitacyjny powstaje w postaci pierścienia w ciągu 1-5 minut.

Leave a Reply

Rekomendujemy Witryny